О нама - СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Title
Go to content
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Спортски савез општине Параћин (ССОП)  је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитaн територијални спортски савез  за општину Параћин. У Спортски савез oпштине Параћин (у даљем тексту: Савез) удружују се организције у области спорта са територије општине Параћин, у складу са овим статутом. Савез има статус надлежног територијалног портског савеза у погледу остваривања својих надлежности утврђених Законом о спорту. Савез је члан Спортског савеза Србије

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА

Циљ Савеза је да:
 • својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Параћин и повећању бављења спортом у свим сегментима становништва, у складу са законом.
 • промовише идеју олимпизма, образовну и васпитну функцију спорта, фер плеј (fair play), разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом;
 • заштити и промовише интересе учесника у систему спорта, својих чланова;
 • промовише град - општину кроз  спортска  такмичења;
 • обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење, спорта младих, спорта за све, школског спорта, спорта особа са инвалидитетом, и врхунског спорта;
 • развија међуградску и међународну спортску сарадњу;
 • обавља друге послове oд заједничког интереса у складу са законом, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Програмом развоја спорта у општини Параћин, овим Статутом и другим актима.

САДРЖАЈ СТАТУТАРНИХ АКТИВНОСТИ

Савез своје циљеве остварује кроз:
 • стварање услова за развој спорта, а посебно спорта младих у општини Параћин;
 • организовање спортских манифестација  и такмичења;
 • подршку изградњи и одржавању спортских објеката;
 • подршку перманентном стручном образовању и усавршавању спортских стручњака и стручњака у спорту;
 • пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
 • подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта у општини Параћин;
 • усклађивање активности чланова Савеза;
 • надзор над радом својих чланова у складу са законом, Статутом, општим актима Савеза, њиховим статутима и општим актима;
 • пружање помоћи својим члановима у отклањању недостатака у раду и решавању евентуално насталих спорова који угрожавају њихово функционисање, остваривање њихових  циљева, и остваривање циљева Савеза;
 • ангажовање и сарадњу са другим организацијама и институцијама у области спорта у  Републици Србији;
 • заступање заједничких интереса својих чланова пред органима градске управе и другим институцијама;
 • издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за спорт у општини Параћин, и унапређење научног и стручног рада у спорту;
 • остваривање међуградске и међународне спортске сарадње;
 • популаризацију спорта у медијима, образовним и другим институцијама и организацијама;
 • предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање, лажирање спортских резултата и др.);
 • бригу о заштити здравља спортиста;
 • подршку спорту за све (рекреативном спорту) и подстицања бављења спортом посебно деце, омладине, жена и старих особа, без обзира на социјални и здравствени статус, степен евентуалне инвалидности или друго лично својство у свом подручју деловања;
 • подршку школском спорту;
 • активности на јачању спортског духа и спортског морала код својих чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима;
 • пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођењу нових метода у раду и пословању, прибављању пословних информација и сл;
 • организовање заједничких служби;
 • предлагање годишњих и посебних програма за финансирање из јавних прихода, у складу са законом и повереним пословима;
 • давање мишљењa у вези са кандидатуром за организацију  спортских такмичења на територији општине Параћин; друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта општине Параћин.

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима  која доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом.
Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитног, образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља, недоличног понашања и допинга у спорту.

Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују такмичења за која су надлежни, и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим плановима и плановима Савеза.

Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима и општим актима, који морају бити сагласни са законом, спортским правилима надлежних националних спортских свеза и општима актима Савеза.

Организације у области спорта са територије општине Параћин, оснивају се ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса. Савез може у чланство примити само организације из одређене гране спорта, односно области спорта која је чланица надлежног националног спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији.           

Савезом управљају чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Савеза, на начин одређен овим Статутом.
Органи Савеза су:
1)     Скупштина;
2)     Управни  одбор;
3)     Надзорни одбор;
4)     Председник Савеза;
5)     Генерални секретар;
Мандат Управног одбора, Надзорног одбора, Председника и Генералног секретара Савеза траје четири године.

НАДЛЕЖНОСТИ ССОП ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ

У општини Параћин заступљене су следеће спортске гране: пливање, гимнастика, атлетика (базични спортови) фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, ватерполо, карате, стони-тенис, оријентиринг, плес, ваздухопловство, спортски риболов, шах, планинарство, аутомобилизам, кендо, стрељаштво, параолимпијски спорт-кошарка у колицима, боди билдинг, аикидо. У Општини Параћин заступљене су следеће области спорта: школски спорт и спортска рекреација. Спортску рекреацију ССОП непосредно  реализује и планира  у сарадњи са спортским рганизацијама са територије општине Параћин (''Спортско лето''). Финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе дефинисано је Законом о спорту , подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом финансирања спорта општине Параћин.

Потребе и интереси грађана у јединицама локалне самоуправе и њихово финансирање уређени су у чл. 137. и 138. Закона о спорту. У складу са чланом 138.став 5.Закона о спорту, програми из члана 137.став 1. тач. 1), 2) 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14), и 16) Закона о спорту предлажу се као годишњи програми директно јединици локалне самоуправе, без расписаног конкурса (јавног позива) у динамици утврђеној чланом 117.ств 1.Закона о спорту. Предлоге тих програма подноси територијални спортски савез јединице локалне самоуправе, и то као свој годишњи програм, тако и годишње програме свих организација у области спорта са територије јединице локалне самоуправе.

Дакле на територији општине Параћин територијални спортски савез јединице локалне самоуправе јесте Спортски савез општине Параћин (Члан ССС) - овлашћени предлагач програма у име организација у области спорта који су носиоци програма. У складу са чл.138.ст.1 и 3. Закона о спорту, програми из члана 137.став1.тач. 4), 9),11) и 15) Закона о спорту подносе се као посебан програм, на основу расписаног јавног позива, ако посебним законом није другачије прописано (финансирање установа и предузећа,односно привредних друштава којима је оснивач једница локалне самоуправе). Те предлоге програма подносе организације у области спорта са територије јединице локалне самоуправе које ће бити носиоци програма, што може бити и надлежни спортски савез за неки свој посебни програм.                                                                                                               

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ССОП

Сагласно члану 35. Став 2.тачка 18) Спортски савез општине Параћин утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања. Критеријумима за избор спортисте и спортске екипе године, Комисија Савеза, састављена од стране спортских новинара и чланова правног одбора проглашава на крају календарске године: најбољег најмлађег спортисту, најбољег младог спортисту, најбољег сениора, најбољу младу екипу, најбољу сениорску екипу (у мушкој и женској конкуренцији), најбољег спортског радника, додељује награду за допринос развоју параћинског спорта (награда за животно дело), признања спортским организациама које бележавају значајне јубилеје.

Годинама уназад награђују се сви победници по спортовима у систему школског спорта који су на општинским такмичењима постигли значајне резултате. Додела оваквих признања представља мотивацију за спортисте Параћина да стреме ка што бољим спортским резултатима. Манифестацијама осмишљеним од стране савеза под називом ''Спортско лето'' и ''Спортска зима'' обогаћује се спортско - рекреативна активност општине Параћин и шире. Понуђени су бесплатни, свакодневни спортски садржаји којима се едукативно делује, спречавају се негативне друштвене појаве а промовишу праве вредности спорта. Нарочито се подстичу деца и омладина, особе са инвалидитетом као и друге структуре становништва, да се баве спортом. Реализацијом програма у сеоској а затим и градској средини изједначени су услови за бављење рекреативним спортом што је у потпуности сагласно карактеру ''спорта за све'' а са елементима ''street sport''-а. Деца се на манифестацији друже, бирају свој спорт у складу са слоганом манифестација ''Играј за живот-изабери спорт'' активно проводећи тренутке доколице и школског распуста.Могућност лаког и брзог организовања спортских дешавања нарочито се огледа у зналачки искоришћеној пешачкој зони градске улице, која се у вечерњим сатима затвара за саобраћај и постаје ''мала спортска арена'' и у којој се из вечери у вече смењују спортски садржаји, навија и бодре мали шампиони. Министарство омладине и спорта о манифестацији ‘’Спортско лето’’:

Ова активност је компатабилна са активностима из Акционог плана Стратегије развоја спорта за период 2009-2013. године. Програм спада у групу Системских иницијатива, јер својом реализацијом обухвата већи број Стратегијом дефинисаних Стратешких области националног спорта: Рекреативни спорт, Спорт деце и омладине и Спорт у локалним заједницама.’’ СО Параћин је манифестације које непосредно организује и реализује Спортски савез општине Параћин: ‘’Спортско лето’’ и ‘’Спортска зима’’, прогласила манифестацијама од посебног значаја за општину Параћин.

Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин. Забрањено неовлашћено коришћење.СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ул. Бранка Крсмановића 45, 35250 Параћин

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ:
ПИБ: 101097820
Матични број: 7364750

КОНТАКТ:
Тел. / Факс:        +381 35 563 892
Књиговодство   +381 35 563 377


Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин.
Back to content